Aktivitet`s kalender
- 23.04. Hjortepokalskyd. 
- 06.05. Repræs. møde 
- 24.09. Præmieskydning 
Menu                   
Informationsfolder
Foto album
Reklame                    

eXTReMe Tracker

Copyright© Jagtservice.dk

       
Lidt om alt
Lidt om Måleenheder
Download denne gratis mål convent

Lidt om bukketrofæer
Sverige har igen vist, at landet ligger i den absolutte topklasse, når det gælder bukketrofæer. Denne gang er det en buk fra Västra Götaland.
Bukken blev nedlagt sidste efterår, og en opmåling, som den svenske trofæopmåler, viltmästare Poul Erik Jensen, foretog i april i år, viste, at der var tale om en helt ekstraordinært opsats.
Bukken er tildelt hele 226,5 point. Og er den næststørste opmålte svenske buk nogensinde.
Blandt de svenske bukke overgås det 830 gram tunge trofæ ifølge Poul-Erik Jensen nemlig kun af verdensrekorden på 246,9 point, der blev nedlagt på godset Widtsköfle i 1982.
Kilde jaegerforbundet.dk

Lidt om kød

Hvis du vil hænge dit vildt Råvildt f.eks. Du skal dividere døgntemperaturen op i 42. Et eksempel: " døgntemperatur 4,1 divider temp. op i 42 . Altså skal dyret i dette tilfælde hænge i 10 dage. Ved hængningen kan det betales sig at bruge et luftigt net (kan købes i jagtbutikkerne) således at du undgår fluer.
Jægerens Kogebog

Lidt om jagtloven
De første lovbestemmelser om jagt i Danmark stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1500 tallet. Blandt andet blev der i Kong Frederik d. I’s brev af 1532 bestemt, at i Nørrejylland måtte hverken Kongen eller andre slå kronvildt i tre år.

Lidt om vildtparaden
Rangfølge for vildtparaden
1. Sneppe.
2. Ræv.
3. Kronvildt (hjort før hind).
4. Råvildt (buk før rå).
5. Hare.
6. Agerhøne.
7. Fasan.
8. And.
9. Due.
10. Andet vildt.
(Kan praktiseres forskelligt, bl.a. lader man på visse egne ræv placere efter råvildt).
Kilde: Jægerens lommebog

Lidt om forstørrelse
Det første tal der betegner kikkerten, f.eks. 8x, er forstørrelsen. I praksis betyder det at man ser et objekt der er 100 m væk, som det ses på 12,5 m med det blotte øje. Med andre ord, objektet synes 8 gange nærmere når det betragtes gennem kikkerten.
Objektivdiameter
Det andet tal, f.eks. 56, er objektivlinsens diameter i millimeter. Det er et udtryk for den mængde lys der kan komme ind i kikkerten. Til brug om dagen er en objektivdiameter på 20 mm tilstrækkelig, men til brug under dårlige lysforhold skal objektivets diameter være større, for at udnytte så meget som muligt af det forhåndenværende lys.
Kilde brockmichelsen.dk

Lidt om synet
Anden har fem farvepigmenter i nethinden. Forskelligt farvede oliedråber i nethinde­cellerne filtrerer lyset, så den kan se i al slags vejr.

Ternen lever en del tid ved vandet og har røde oliedråber, som filtrerer blåt lys fra havtåger.

Lidt om Udsætning
Udsætning af vildtfugle bør foregå så tidligt som muligt:
Gråænder udsættes i maj/juni, 4-5 uger gamle.
Fasaner udsættes i juli og først i august, 8-10 uger gamle.
Agerhøns udsættes i august, 10-14 uger gamle


Lidt om efter jagten
Vurdér jagten og din egen præstation. Gør patronforbruget op i forhold til antal nedlagt vildt. Tænk på, hvad der gik galt i de situationer, hvor skuddet ikke resulterede i en nedlagt fugl. Ligger patronforbruget over 3 pr. stykke vildt, bør du reducere skudafstandene og træne i at skyde bedre.

Lidt om Mink
Den amerikanske mink er oprindelig indført til danske pelsdyrfarme omkring 1930. De mink, der i dag kan træffes fritlevende i naturen overalt i Danmark, er enten undslupne farmdyr eller efterkommere af tidligere undslupne dyr. Gennem de seneste 15 år er antallet af fritlevende mink steget voldsomt, hvilket afspejler sig i en femdobling af jagtudbyttet i løbet af den samme periode.
Jagtudbytte år 2003/04 var oppe på 5500 stk.
Kilde skovognatur.dk


Lidt om Kuglevægt


Lidt om trafikdrab
Trafikken er en trussel mod nogle dyrearters overlevelse. Vejnettet forhindrer vildtet i at færdes frit, og lokalt kan trafikdrab svække bestanden af odder, grævling, frøer og tudser.
Er uheldet ude
Påkører du et større dyr, bør det anmeldes til Falck eller politiet. Hvis dyret er skadet, er der risiko for, at det stikker af og kommer til at lide en pinefuld død. l de tilfælde tilkalder Falck eller politiet en hundefører med en schweisshund, der er særlig trænet i at opspore såret vildt.
Kilde sns.dk

Lidt om jagttegn 2004>
Ca. 159.200 personer løste jagttegn i 2004.
6.005 aflagde jagtprøve. 82,4% bestod.
4.427 tilmeldte sig riffelprøven. 75,6% bestod.
50 tilmeldte sig bueprøven. 80% bestod.
Kilde skovognatur.dk

Lidt om riffelprøve
Skal jeg op til riffelprøve, når jeg har gammel våbentilladelse? Indtil 1994 var det tilstrækkeligt at have gyldigt jagttegn og våbentilladelse til at besidde, bære og anvende jagtriffel. Med den nye jagtlov fra 1994 ændredes dette, således at man i dag kun kan få riffelpåtegning på jagttegnet ved at bestå en riffelprøve. Når riffelprøven er bestået, står den fremover på jagttegnet. Man skal ikke op til ny riffelprøve, hvis man sælger sin riffel og på et senere tidspunkt anskaffer sig et nyt. Med 1994 jagtloven indførtes endvidere en overgangsordning som gjaldt frem til januar 2001, hvorefter en våbentilladelse var tilstrækkelig til at få riffelpåtegning på jagttegnet. Det er således i dag påkrævet, at man skal aflægge riffelprøve uanset om man har en gammel våbentilladelse.
Kilde skovognatur.dk
Lidt om skudafstand (hagl)
Maksimal skudafstand må ikke overstige:
Råvildt ...............................................20 Meter
Ræve og gæs .................................... 25 Meter
Harer................................................. 30 Meter
Fasaner ænder m.fl. ............................30 Meter
Skudafstanden gælder sideskud og dyret i bevægelse.
Bagskud til løbende vildt bør skudafstanden nedsættes væsentligt.
HUSK.......aldrig bagskud til råvildt.

Lidt om haglstørrelser


Her er en gennemgang af de forskellige haglstørrelser fra forskellige lande.
Der er I praksis tre systemer der betyder noget
Lidt om Mesterøjet
Mesterøjet er det øje som populært sagt "har magten" over det andet øje, og derved det øje som skal anvendes når der sigtes. Stil dig op og lav (med strakt arm) en ring med din tommel og pegefinger. Du "sigter" igennem ringen med begge øjne åbne på et mål nogle meter væk. Prøv så at lukke det højre øje - forsvinder målet ? Dernæst det venstre øje - forsvinder målet ? Det øje som fastholder målet inden for ringen, selvom du lukker det andet, er dit mesterøje !
lånt fra tisbjerg.dk
Lidt om anskydning
I alt 354 ræve blev nedlagt til undersøgelse i januar og februar 2004. Rævene stammer fra hele landet og blev nedlagt med riffel eller med hagl i størrelse BB, der ikke er tilladt ved almindelig jagt i Danmark. Efterfølgende blev de røntgenfotograferet, og hagl i størrelser mindre end BB optalt fra billederne.

Ud af de 354 ræve havde 40 (11%) hagl i kroppen som følge af tidligere anskydninger. Dette tal ligger klart lavere end resultaterne fra 1999, hvor 25% havde hagl, 2001, hvor 21% havde hagl, og 2003, hvor 18% havde hagl. I modsætning til resultaterne fra 2003 er faldet i 2004 stort nok til at være statistisk sikkert, d.v.s. det kan ikke forklares som et resultat af tilfældige udsving i materialet.

Lidt om chok
Mange har oplevet, at et dyr ramt perfekt i hjertet er løbet fra skudstedet i fuldt spring. Det lyder jo mærkeligt, for umiddelbart skulle man tro, at dyret ville dø som følge af blodtab og hjertetraumer- altså haemorrhagisk og cardiogent chok. Sammenlignet med hagljagten er der dog nok to væsentlige forskelle; nemlig de neuropsychogene sanseindtryk som følge af lyd og slag. Skuddet og slaget fra et haglgevær er nok en voldsommere oplevelse end skuddet og slaget fra en riffel der affyres på længere af stand, og som ikke på samme måde "slår" på dyrets overflade.
Når dyret rammes af riffelkuglen, vil det kunne nå at opfange faren, og binyrernes adrenalin produktion vil være tilstrækkelig til, at dyret kan forsætte med at løbe. Det sker fordi adrenalinen får de perifere kar i organer og væv vil trække sig sammen og dermed øge blodtrykket tilbage mod det normale niveau. Dette er dog kun en stakket frist, idet det haemorrhagiske og cardiogene chok (blod- og funktionstabet) hurtigt vil medføre dyrets død. Det neurogene chok kan muligvis også her spille en rolle.
Af Dyrlæge Christian Sonne Hansen
Lidt om forbiskud !!
Af de eftersøgninger der er foretaget med schweisshund, hvor jægeren selv forventer et forbiskud, har hundeførerne fundet 28 % af bukkene. Af disse var hver fjerde eftersøgning på bukke med forløbsskud som i 70 % af tilfældende blev affanget af schweisshunden.
Der er flere ting der gør, at et påskudt dyr bør betragtes som anskudt - indtil det modsatte er bevist. Dels kan man ikke regne med skudreaktioner. Dels er det ikke altid nemt at finde tegn på anskydning på anskudsstedet, og dels er det ikke nemt altid at finde det rigtige sted, hvor man regnede med at bukken stod i skudøjeblikket. Man kan derfor kun ringe til Schweisshundeføreren een gang for lidt og ikke een gang for meget.
lånt fra schweissregistret
Lidt om opsats

I sit første leveår udvikler bukkelammet 2 forskellige opsatser. Først danner det i løbet af efteråret en lille ”lammeopsats” med 2-3 cm lange, ugrenede spidser. Den kastes i februar, hvorefter den første, ”rigtige” opsats vokser frem og er klar i maj-juni. Den kastes i november-december.


Lidt om Trangboring / chokes

En del våben er mærket med 2 sæt tal under hvert løb, som f.eks:
Venstre: 17,5 - 18,5 Difference på de to tal: 9/10 = 1/1 choke
Højre: 17,9 - 18,4 Difference på de to tal: 5/10 = 1/2 choke
Disse tal fremkommer fra følgende skema:

• En difference på løbet fra 9/10 - 10/10 = 1/1 choke
• En difference på løbet fra 7/10 - 8/10 = 3/4 choke
• En difference på løbet fra 4/10 - 6/10 = 1/2 choke
• En difference på løbet fra 2/10 - 3/10 = 1/4 choke
• En difference på løbet fra 1/10 - 1,5/10 = Forbed.cyl.

Boringsbetegnelser gældende for italienske våben og AYA-geværer fra 1970 og fremefter. Mærkningen kan også ses med et 0:
X = full = 70% = 1/1
XX = improved modified = 65% = 3/4
XXX = modified = 60% = 1/2
XXXX = kvart choke = 55% = 1/4
C.XXXX = cylinder = 35%-40% = cylinder
S = skeet = 35%-40% = skeet
Lånt fra Guntex
Lidt om drægtighed

Hos rådyrene finder parringen sted i juli-august. Men rådyr har forlænget drægtighed. De befrugtede æg deler sig nogle få gange og går derefter over i et hvilestadium. De følgende 4-5 måneder flyder de rundt i livmoderen. Ved årsskiftet sætter æggene sig fast i livmoderens væg og fortsætter den normale fosterudvikling, som varer de næste 5 måneder indtil fødslen i maj-juni.

Lidt om erstatning
Meget få jægere er klar over at der er mulighed for at få et tilskud m.v. til at købe en ny hvalp hvis uheldet er ude og man har fået sin hund kørt ned.
Man skal være klar over at der, ved omtalte form for uheld, er tale om omvendt forsikringsansvar. Det er bilen, som skal erstatte hundens værdi. Bilen er skyld i at den dør og derfor skal bilistens forsikring erstatte hunden.
Der er dog forskellige forhold, som gør, at man ikke kan få så stor erstatning. Feks. at hunden går uden snor ved offentlig vej mv.
lånt fra askovmalt-jagtforening

Lidt om vildtudbytte
Som det ses på skemaet er råvildtet i de sidste 4 år blevet det mest skudte hårvildt.
Vildtudbyttet i jagtsæsonerne 1998/1999 – 2002/2003
  1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
Råvildt 101.400 103.800 95.100 102.600 103.300
Hare 105.600 99.200 83.200 76.000 70.600

Lidt om indskydning
Har du fået monteret ny sigtekikkert, kan du GROV indstille den på følgende måde. Tag bundstykket ud, læg riffelen på et fast underlag, find et punkt (på eks. 15 X 15 cm ) ca. 100 m væk, klods riffelen op så du ka se det valgte punkt igennem løbet, herefter indstiller du din sigtekikkert så du ser samme punkt. Det kan spare dig for lidt patroner på skydebanen.
VIGTIGT: Husk skydebanen før jagt.

Lidt om riffelpibe
Riffelpiben skal ligge helt frit, piben må ikke røre forskæftet eller det faste anlæg nogle steder. Prøv papirtesten.= Et stykke papir skal kunne passere frit mellem pibe og forskæfte.

Lidt om hastighed
Krikanden der er den hurtigste af vore andefugle flyver med en hastighed af omkring 100 km/t.


Lidt om kuglebane
Har du tænkt på hvor meget en kugle falder?
I eksemplet her er brugt en Norma 30.06 Nosler Partition på 11,7g.
Riflen er indskudt på 100 meter,
som ses på skemaet falder kuglen ca. 13 cm. på 200 meter.

Lidt om kikkerterNår du kikker lige igennem din kikkert kan du rimelig hurtigt selv kontroller om du gør dette rigtigt, kikkerter skal give en helt rund og perfekt klart billede uden nogen form for sløring af kanterne i dit sigtebilled.

Hvis der er sløring i en af hjørnerne i kikkerten har du parallakse fejl.
Med et godt skæfte der passer dig perfekt samt et perfekt montage højde for din kikkert, vil du komme til at sigte lige igennem midten på kikkerten og derved få minimal parallakse fejl.

Lidt om våbenopbevaring


Fra den 1. januar 2003 skal alle jægere, som er i besiddelse af våben, opbevare dem i et våbenskab.
Dette for at opfylde de betingelser, der er givet i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 66. af 26. januar 2000 - bekendtgørelse om våben og ammunition mv., § 20, om hvordan våben og ammunition lovligt skal opbevares i private hjem.
Benyttes våbenskab ikke er der tale om ulovlig opbevaring af våben med efterfølgende risiko for tiltale for overtrædelse af våbenloven.